وبلاگ مشاور

هیچ خبری یافت نشد.
 
  HTML

سرفصل دروس امتحانات تمامی پایه­ ها

ردیف

درس

پایه

سرفصل امتحانی

1

دین وزندگی ۲

دوم ریاضی وتجربی

تا آخردرس ۹

2

ریاضی ۲

دوم ریاضی وتجربی

تا آخرتابع نمایی

3

فیزیک ۲

دوم ریاضی وتجربی

۳ فصل اول

4

شیمی ۲

دوم ریاضی وتجربی

 تا صفحه ۵۲

5

زبان خارجی ۲

دوم ریاضی وتجربی

تا آخردرس ۴

6

ادبیات فارسی ۲

دوم ریاضی وتجربی

تا آخرصفحه ۸۹

7

زبان فارسی ۲

دوم ریاضی وتجربی

تا آخردرس ۱۱

8

عربی ۲

دوم ریاضی وتجربی

تا آخردرس ۵

9

جغرافیا

دوم ریاضی وتجربی

تا آخرفصل ۵

10

هندسه ۱

دوم ریاضی

تا آخرفصل ۲

11

آمار

دوم ریاضی

تا نمودار دایره­ای

12

زیست ۱

دوم تجربی

تا آخردرس ۴

13

دین وزندگی ۳

سوم ریاضی

تا درس ۸

14

جبر

سوم ریاضی

تا رابطه بخش ۷

15

شیمی ۳

سوم ریاضی

تا آخرآنتالپی  صفحه ۵۳

16

حسابان

سوم ریاضی

تا آخرفصل ۲

17

هندسه ۲

سوم ریاضی

کلاس ۳۰۲ تا صفحه ۶۱ وکلاس ۳۰۱ و۳۰۳ تاآخرکمان درخور

18

زبان خارجه ۳

سوم ریاضی

تا آخردرس ۳

19

زبان فارسی ۳

سوم ریاضی

تا آخردرس ۱۲

20

فیزیک ۳

سوم ریاضی

تا آخرفصل ۲

21

تاریخ معاصر

سوم ریاضی

تا آخردرس ۱۰

22

ادبیات فارسی ۳

سوم ریاضی

تا آخردرس ۱۱

23

عربی ۳

سوم ریاضی

تا آخردرس ۳

24

دین وزندگی ۴

پیش ریاضی وتجربی

تادرس ۶

25

زبان خارجی ۴

پیش ریاضی وتجربی

تا آخرفصل ۴

26

زبان فارسی ۴

پیش ریاضی وتجربی

تا آخردرس ۱۱

27

فیزیک ۴

پیش ریاضی وتجربی

تا آخرفصل ۴

28

شیمی ۴

پیش ریاضی وتجربی

تا آخرفصل ۲

29

هندسه تحلیلی

پیش ریاضی

مقاطع مخروطی

30

دیفرانسیل

پیش ریاضی

تا آخرفصل ۲

۳۱

گسسته

پیش ریاضی

آخرنظریه اعداد

۳۲

زیست شناسی

پیش تجربی

تا آخردرس ۵

۳۳

زمین شناسی

پیش تجربی